INFORMAČNÍ MEMORANDUM

O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

BD Solutions s.r.o.

IČ 07687427

se sídlem Macháčkova 102.

obchodní rejstřík: C 305501 vedená u Městského soudu soudu v Praze.

 

My, obchodní společnost BD Solutions s.r.o… (dále jen jako „Společnost“ nebo „My“), jako správce osobních údajů, tímto své zákazníky, obchodní partnery, uživatele webových stránek,  www.3Dscanspace.cz, jakož i další subjekty, jejichž osobní údaje zpracováváme, informujeme o zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí ve Společnosti.

 

Dále v textu se dozvíte zejména:

 

1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

Prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů, tedy zejména:

 

 • zpracováváme osobní údaje ve vztahu k subjektům údajů korektně, zákonně a transparentně;

 • shromažďujeme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (za neslučitelné s původními účely se přitom nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely);

 • zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

 • zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; k tomuto účelu přijmeme vždy veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

 • uložíme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

 • zpracováváme osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;

 • odpovídáme za dodržení všech výše uvedených zásad a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).


V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese ondrej.soukup@bdsolutions.cz

1) Rozsah zpracování osobních údajů

 

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli, případně údaje oprávněně získané z veřejně dostupných veřejných rejstříků. Údaji, k jejichž zpracování u nás zpravidla dochází, mohou být zejména:

 

a) Vaše jméno a příjmení / obchodní firma,

b) adresa nebo sídlo,

c) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

d) telefonní číslo 

e) e-mailová adresa

 

V některých našich prostorách (zejména prodejnách či skladech) mohou být také pořizovány a následně zpracovávány z důvodů ochrany majetku Společnosti či bezpečnosti kamerové záznamy; umístění kamer je vždy v daných prostorách uvedeno informační tabulkou / piktogramem, a záznamy, jsou-li pořizovány, jsou průběžně a neprodleně (vždy v co nejkratší době, nejpozději po 30 dnech) mazány.

 

2) Účel zpracování

 

Údaje, které nám poskytujete, používáme k následujícím účelům:

 

 • jednání o uzavření smlouvy s Vámi či osobou za kterou jednáte / kterou zastupujete, jakož i k plnění uzavřené smlouvy a plnění povinností souvisejících se smlouvou;

 • plnění právních povinností Společnosti (vyplývajících z příslušných obecně závazných právních předpisů, např. z oblasti účetnictví apod.);

 • ochraně oprávněných zájmů Společnosti (např. vymáhání pohledávek Společnosti, přímý marketing).

 

K uvedeným účelům jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje i bez Vašeho souhlasu. 

 

Poskytnutí osobních údajů nezbytných pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a důsledkem jejich neposkytnutí může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Obdobně platí pro účely plnění právních povinností Společnosti.

 

S Vaším souhlasem, pokud jste nám jej udělili (nejedná-li se o přímý marketing spadající pod oprávněný zájem Společnosti, kde výslovný souhlas není nezbytný), můžeme Vaše osobní údaje využít k tomu, abychom Vám např. vystavili zákaznickou kartu a zařadili Vás do věrnostního systému, a dále abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat, apod.

 

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na ondrej.soukup@bdsolutions.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

3) Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My, tedy Společnost. S Vašimi osobními údaji neobchodujeme, a nepředáváme je do třetích zemí ve smyslu GDPR. Vaše osobní údaje můžeme za shora uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být za takovým účelem předány zejména následujícím subjektům:

 

 • externí účetní / daňový poradce / auditor;

 • externí advokátní kancelář;

 • zpracovatelé, kteří Společnosti poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, zejména související s provozem e-shopu;

 • subdodavatelé Společnosti, kteří se podílejí na plnění smlouvy s Vámi či osobou za kterou jednáte / kterou zastupujete;

 • přepravní společnost;

 • subjekty zprostředkovávající / zpracovávající Vaše platby.

 

4) Doba zpracování osobních údajů

 

Jedná-li se o osobní údaje poskytnuté v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem, budeme takové údaje zpracovávat po dobu trvání takového smluvní vztahu a následně po dobu po dobu nezbytně nutnou zejména s ohledem na promlčecí doby vzájemných nároků či doby odpovědnosti za vady, maximálně 10 let po jeho skončení, případně po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Osobní údaje poskytnuté na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu v něm uvedenou, nejpozději však dokud takový souhlas nebude Vámi odvolán.

 

5) Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

Společnost nemá právní povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete písemně dopisem či na e-mailové adrese ondrej.soukup@bdsolutions.cz.

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. 

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. 

 

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Toto Informační memorandum nabývá účinnosti od 1.1.2019

 

BD Solutions s.r.o.